Fedota, O., Puzik, N., Skrypkina, I., Babalyan, V., Mitiohlo, L., Ruban, S., Belyaev, S., Borshch, O. O. and Borshch, O. V. (2022) ā€œ Lā€., Acta Biologica Szegediensis, 66(1), pp. 7ā€“15. Available at: https://abs.bibl.u-szeged.hu/index.php/abs/article/view/3287 (Accessed: 1 December 2022).